بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 110,462,799,697 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,248,058 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,185,465 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,262,495 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 49,137

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/11/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیران سرمایه گذاری:

سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، فرنوش شيخ الاسلامي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين

نمودار‌ها